Click to Print This Page
Lecturer in Gaeilge
Position Duration: 1-year Fixed-Term Contract (Career Break absence)

Eolas d’iarrthóirí

Léachtóir le Gaeilge - Sos Gairme (bliain amháin)

Léachtóir(í) le Gaeilge - Uaireanta Páirt-aimseartha

Cuirfear painéal d'iarrthóirí le chéile d'aon fholúntas eile a thiocfaidh aníos ar Fhoireann na Gaeilge.

               

Poist mar Léachtóir(í) le Gaeilge

Tá Coláiste San Aingeal mar Choláiste d’Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus tá gach cúrsa ann creidiúnaithe ag an Ollscoil. Faoi láthair tá thart ar 1,000 mac léinn ag freastal ar chúrsaí sa Choláiste.

Tá Coláiste San Aingeal ag lorg daoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu do phoist mar Léachtóir(í) le Gaeilge.

Beidh na daoine a cheapfar do na poist seo ag obair ar chúrsaí do réamh-fhochéimithe, d’fhochéimithe agus d’iarchéimithe i Roinn an Oideachais i gColáiste San Aingeal le dualgais ar leith maidir leis an nGaeilge.

 

Cúraimí na bPost

Is iad seo a leanas na cúraimí ginearálta a bhaineann leis na poist mar Léachtóir(í) le Gaeilge:

 • Teagasc chúrsa na Gaeilge agus modúil ábhartha eile a bhaineann le forbairt na litríochta sa Nua-Ghaeilge – Scannánaíocht agus na Meáin Chumarsáide, Litríocht na nÓg san áireamh;
 • Teagasc chúrsa Teanga na Gaeilge agus monatóireacht agus measúnú chumas teanga na mac léinn le linn na modúl;
 • Teagasc chúrsa na Gaeilge i modheolaíocht na Gaeilge taobh istigh de Roinn an Oideachais sa Choláiste ag trí leibhéal – réamh-fhochéimithe, fochéimithe agus iarchéimithe - maraon le cúraimí i leith na Gaeilge i gcúrsaí áirithe eile sa Choláiste de réir pholasaí an choláiste;
 • Forbairt, athnuachan, cothú agus feidhmiú cúrsaí / clár i leith na Gaeilge agus an Oideachais ar bhonn leanúnach i gcomhar le Roinn an Oideachais;
 • Teagasc agus monatóireacht na mac léinn le linn socrúcháin scoile agus micreatheagaisc;
 • Cuidiú le comhordú na n-ionad le haghaidh socrúcháin scoile do na mic léinn;
 • Treoir a thabhairt agus maoirseacht agus measúnú a dhéanamh ar thaighde agus ar thionscnaimh na bhfochéimithe agus na n-iarchéimithe;
 • Meastóireacht a dhéanamh ar chúrsa na Gaeilge agus athbhreithniú agus forbairt a dhéanamh air ar bhonn leanúnach;
 • Bheith rannpháirteach i bhFo-Choiste na Gaeilge sa Roinn Oideachais agus cur leis an obair a dhéanann an coiste sin;
 • Tabhairt faoi thaighde, faoi fhorbairt proifisiúnta agus faoi fhoilsiú alt a bhaineann le cúrsaí Gaeilge agus Oideachais;
 • Bheith lánpháirteach ag cruinnithe i Roinn an Oideachais sa Choláiste agus páirt ghníomhach a ghlacadh in imeachtaí uile na Roinne;
 • Tacaíocht a thabhairt chun meastóireacht agus forbairt a chur chun cinn go tráthúil i Roinn an Oideachais sa Choláiste;
 • Glacadh le pé dualgais a chuirfidh Ceann Roinn an Oideachais nó Uachtarán an Choláiste ort ó am go chéile.

 

Sonraithe / Riachtanais do na Poist

Beidh na cáilíochtaí uile thíosluaite ag na hiarrthóirí a chuirfear faoi agallamh:

 • Bunchéim onórach sa Ghaeilge nó a macasamhail;
 • Cáilíocht iarchéime sa Ghaeilge nó i gcúrsa staidéir atá gaolmhar ag leibhéal Máistreachta (bheadh Dochtúireacht inmhianaithe);
 • Taithí múinteoireachta atá ábharthach, le tosaíocht do leibhéal an iar-bhunoideachais;
 • Taithí ar obair a bhaineann le Gaeilge, nó le hOideachas nó le hearnáil eile atá gaolmhar leo;
 • Eolas agus tuiscint ar mhodheolaíocht i muineadh na Gaeilge agus i gcúrsaí taighde.

 

Beidh na tréithe seo a leanas nó cuid díobh ag an duine a cheapfar don phost:

 • Bheith ábalta tacú le ceann amháin nó níos mó de na cúrsaí staidéir san oideachas atá á dteagasc ag Roinn an Oideachais sa choláiste;
 • Saineolas agus oilteacht i gcúrsaí na Gaeilge;
 • Cumasach chun taighde a dhéanamh agus a fhoilsiú in irisleabhair chuí;
 • Tuiscint agus eolas ar an gcóras oideachas, go háirithe na gnéithe de a bhaineann le múineadh teangacha, le modheolaíocht na múinteoireachta agus le hoiliúint múinteoirí;
 • Scileanna cumarsáide agus idirphearsanta thar an gcoitiantacht sa Ghaeilge, scileanna a bhaineann le modhanna chun ábhar a léiriú agus a chur i láthair agus le labhairt agus scríobh ag leibhéil phroifisiúnta agus acadúla;
 • Bheith ábalta dul i mbun oibre as do stuaim féin nó mar bhall d’fhoireann;
 • Bheith ábalta feidhmiú mar cheannaire nó mar chuiditheoir i bhforbairt tionscnamh cuí i Roinn an Oideachais.

  

Freagracht

Beidh an duine a cheapfar don phost freagrach do Cheann Roinn an Oideachais nó d’Uachtarán an Choláiste.

Caithfidh iarrthóirí go bhfuil spéis acu sa phost litir iarratais maraon le Curriculum Vitae agus ainmneacha agus seoltaí triúr moltóirí a chur chuig:

Oifig na nAcmhainní Daonna, Coláiste San Aingeal, Loch Gile, Sligeach nó ar rphost ag hroffice@stangelas.nuigalway.ie

 

Ní mór don té a cheapfar dul faoi ghrinnfhiosrúchán faoin Acht um an mBiúro Náisiúnta Ghrinnfhiosrúcháin.

 

Tuarastal: €46,604-€82,217, de réir bheartas tuarastail an Rialtais.

Caithfidh iarratais don phost a bheith istigh roimh 4 i.n. 27/06/2018.