St Angela's College Sligo
President's Welcome College Information Privacy Statement Strategic Partnership Alumni Association College Bank Details
Programmes Undergraduate Prospectus Postgraduate And Adult & Continuing Education Prospectus Student Services Open Day & Information Events About Sligo International Students
Academic Departments Administration & Support Services Staff Directory
Untitled Document
Tue., Aug 4, 2020
Book LibraryCollege Library Status:

Library Opening Hours Today

Opens at:
Closes at:
Additional Information::


Dioplma sa Ghaeilge
Course Code: IET44
Award:

Dioplóma sa Gaeilge.

Entry Requirements:

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil leibhéal pas bainte amach acu i scrúdú ardleibhéil Ghaeilge na hArdteistiméireachta agus/nó a shásaíonn Stiúrthóir Acadúil an chúrsa nó a (h)ionadaí go bhfuil caighdeán sásúil bainte amach acu i labhairt agus i scríobh na Gaeilge.


Duration:

Dhá bliain páirtaimseartha

Fees (euro):
 • Mic Leinn as St Angelas nó IT Sligo - €200
 • Staff nó Alumni as St Angelas nó IT Sligo - €660
 • Phobal i gcoitinne- €990
Application Process:

Iarratais ar líne

Next Intake:

Coláiste San Aingeal

Closing Date:

Programme Overview

Misean

Is é misean an chúrsa scileanna maithe cumarsáide agus scríofa sa Ghaeilge a thabhairt d’iarrthóirí a chuirfidh ar a c(h)umas a g(h)nó gairmiúil a dhéanamh go héifeachtach trí Ghaeilge.

Aidhmeanna

 • Cur le cumas an mhic léinn an Ghaeilge a shealbhú sa tslí agus go mbeidh sé/sí inniúil ar chumarsáid éifeachtach a dhéanamh sa teanga.

 • Tuiscint a chothú sa mhac léinn ar Cheart na Gaeilge. 

 • Léargas a thabhairt don mhac léinn ar chultúr agus ar shaíocht Ghaelach na hÉireann. 

 • Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú sna hiarrthóirí a neartóidh a (h)iompar Gaeilge sa saol mór. 

An Cúrsa

Is faoi scáth Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, atá an cúrsa seo á reáchtáil.  Cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain acadúil atá i gceist. Beidh deis ag mic léinn freastal ar chúrsa Gaeltachta.

 

Bliain 1 : 72 uair an chloig sa bhliain.

 • Seimeastar 1 - 9 seachtaine @ 3 huaire an chloig sa tseachtain
 • Seimeastar 2 - 10 seachtaine @ 3 huaire an chloig sa tseachtain agus deireadh seachtaine amháin de léachtaí in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Bliain 2 - 72 uair an chloig sa bhliain.

 • Seimeastar 1   36 uair an chloig thar 10 seachtaine
 • Seimeastar 2    36 uair an chloig thar 10 seachtaine.

Cúig mhodúl atá sa Dioplóma seo. Ní mór do gach mac léinn pas a fháil i ngach modúl chun an Dioplóma a bhaint amach.  Is iad na modúil ná:

 • Ceart na Gaeilge (Bliain 1 agus 2).

 • Straitéisí Comhrá (Bliain 1 agus 2).

Saíocht na Gaeilge agus na Gaeltachta (Bliain 1).

An Córas Measúnachta

Seasfaidh mic léinn an chúrsa scrúdú i labhairt agus i scríobh na Gaeilge ag deireadh gach bliana.  Ina theannta seo cuirfidh siad portfoilió i dtoll a chéile bunaithe ar ábhair a réitíodh laistigh agus lasmuigh den seomra ranga. 

 

An Scrúdú Cainte

Déanfar tástáil ar chumas labhartha Gaeilge na n-iarrthóirí trí scrúdú cainte sa chéad agus sa dara bliain. 

 

An Scrúdú Scríofa

Ní mór d’iarrthóirí na scrúdaitheoirí a shásamh go bhfuil ar a gcumas scríobh go cruinn sa Ghaeilge.  Seasfaidh gach mac léinn scrúdú ag deireadh gach bliana.

 

Measúnuithe Leanúnacha

I rith gach bliana caithfidh iarrthóirí measúnuithe a sheasamh.

Bliain 1: dhá mheasúnú 

Bliain 2: dhá mheasúnú

An C�ras Meas�nachta Seasfaidh mic l�inn an ch�rsa scr�d� i labhairt agus i scr�obh na Gaeilge ag deireadh gach bliana. Ina theannta seo cuirfidh siad portfoili� i dtoll a ch�ile bunaithe ar �bhair a r�it�odh laistigh agus lasmuigh den seomra ranga. An Scr�d� Cainte D�anfar t�st�il ar chumas labhartha Gaeilge na n-iarrth�ir� tr� scr�d� cainte sa ch�ad agus sa dara bliain. An Scr�d� Scr�ofa N� m�r d�iarrth�ir� na scr�daitheoir� a sh�samh go bhfuil ar a gcumas scr�obh go cruinn sa Ghaeilge. Seasfaidh gach mac l�inn scr�d� ag deireadh gach bliana. Meas�nuithe Lean�nacha I rith gach bliana caithfidh iarrth�ir� meas�nuithe a sheasamh. Bliain 1: dh� mheas�n� Bliain 2: dh� mheas�n�

Contact Details

Further Information:
Caitrona Leather,
Oifig an Dioplma sa Ghaeilge,
Acadamh na hOllscolaochta Gaeilge,
Ollscoil na hireann, Gaillimh.

University Learning In A Unique College Environment


Disclaimer   Copyright